IMFAZWE kaMLANJENI

Imfazwe ka Mlanjeni (eyoMqungu/January 1850- January 1853) nguThemba Ngada INGCOMBOLO Sakukhumbula ke bafundi ukuba ukungena kwabamhlophe kweli kuqale kunxweme lwaseKapa. Bahlasela ke behamba besidla imihlaba yabantu nezizwe zooNoqhakancu…

9 September 1873 - Maqoma Dies

I shave my head in mourning I hide myself in grief I lock my voice in sadness   I paint my house in mud of bereavement I drown my joy in sorry I lift my heart in remembrance   I cancel my festival to show respect Ahh!…