Posts

KUYAYIWA KWAYIWAYO - Coming Soon

Imixholo ekulo mdlalo yenika umdla, kuba ijolise kubomi banamhlanje ikwakrobe kwingomso. Iquka oku kulandelayo: Ungquzulwano lwezenkolo, izimilo zabantwana, ubudlelwane phakathi korhulumente neenkosi, imingeni yezopolitiko, ukuthutyeleziswa…

Pupils urged to learn heritage

Monday November 5, 2018 was an important day for Amava Heritage Publishing Pty Ltd. On behalf of the company, its Director, Mr. Themba Ngada had an opportunity to take the company’s vision – learning, appreciating and embracing one’s heritage…