Sisifa kangaka nje ngumngcwabo

Ndikhe ndaya emngcwabeni namhlanje, kudala ndagqibela ukuya emngcwabeni apho ndingumbukeli, ungenziwa ndim umngcwabo lowo, oko ndamkela ubizo. Kwindawo endaziwa kakhulu kuyo bendakuphela ndibizelwa ngaphambili ndisetyenziswa.
Le nkululeko ke indinike ithuba lokuba khe ndibuye umva ndibukele ndakhe umkhanya ndijonge nezi ndingazenzi kakuhle kwamna lo izinto. Ndigqiba ngelithi, sisahleli kwindlela yempecuko (ndenza ngabom), yobuKrestu/ yaseNtshona yokungcwaba siyazibizela nje ukufa kuzihlalele. Kaloku amanyange asazisa ukuba ungcwabo wesiNtu wenziwa njani ngendlela apha ezakubangela ukuba singanyikilelani ngoko kufa kunye kuzale ubhubhane.

KWAZISWA NJANI?
Kwakulala untu nokuba ebegula nokuba ebetheni kuyahlanganwa likhaya kukhutshwe umfana nehashe, ingeyiyo inkwenkwe njengokuba abanye sebebhabhama besitsho. Azise abantu belali ukuba kukho isehlo esinje, umhla wokumbeka uyakube waziswe ukuba usapho olo alukawazi.
Okulindelekileyo kubahlali kukuba abafazi beze kukhunga kweli khaya, namadoda afumaneke pha ecaleni lesibaya akubuya emasimini nasendle. Okwesibini kwakube kubikiwe akukho mzi uvumelekileyo ukuqhubeka nemisebenzi yawo, ukuba bekusakhiwa, bayothulwa abakhi phezu kwendlu kuzilwe. Izindlu bezityatyekwa ngodaka kwezindawo bezivetwe mhlophe ukwazisa nodlaulayo ukuba likhaya lokuzila eli. Kulo nakufutshane nalo akuthetheli phezulu akutshayi akubethi mntwana uyombatha emagxeni ingubo yakho ukubonisa intlonipho nokuba lusana, ngumfazi nokuba ngutata oswelekileyo.
Apha ke kulo mzi sithetha ngawo kuthiwa khange kubikwe. Kunjalo nje besendimfonele umakhi wam ndakuqaphela ukuba kuwe iroof tiles ezintathu kulendlu intsha ngulaa moya ubumkhulu, besakunkqonkqa ke sithelwe nqa sisakube sikufuphi kangaka, kanti akubikwanga. Yingozi ke ukungabiki kuba ngokomoya kuyazenza iingozi namaphupha amabi kanti umoya wakho urhabule ukufa awafumana konwaba.

IXESHA LOKUZILA
Eli lixesha eliphakathi kokubika nelo lokungcwaba. Ukuzila ke akuphelelanga apho kukhona nokunye okusukela emngcwabeni de kube ngumhla wokukhulula izila esakube sibuyele kulo. Ngeli xesha akukhali mculo kweli khaya, akuxhelwa nankukhu nantoni akuphalazwa gazi, akungxolwa, akuqhumi eziko, akusetyenzwa kuyahlalwa kuzilwe, akufuneki mpithizelo, nasikhalo samntwana lilonke baganyile ababethwa ngeli thuba. Kunzima nokubabona phandle abazili bahlala endlini.
Akufuneki naluphi uhlobo lengxolo nelomculo. Amaxhosa anazo iingoma zezisusa zonke ayikho ingoma yokuzila. Ndibuze ke ukuba uphi umpampampa, igubu okanye la potsoyi yekey board, nentshumayelo engxolayo. Into ehlekisayo esikolweni seBhayibhile iyafundiswa inkonzo yokushumayela ngobukho nje ungakhange walahlekelwa nalelimdaka.
Ilali nayo kufuneka izile ukuba kubikiwe ingenguwo nje lo mzi wehlelwe sisehlo. Abantu abazokukhunga bayabolekisana ngokukhunga babe bahambe baye kutya emizini yabo baphathele nabazili babuye bahlale bakhulule abo bebebashiyile. Abantu bayathula bazile bangankenyeki behleka isiqhazola besithi bacima iintsizi, akuselwa tywala nangabaginyayo. Neendidi zokulila zikho ezingafunekiyo ezi zenza umboniso bhanya-bhanya zokutshweda ubani azibhuqa-bhuqe nalapha phantsi efundekela enhganyuzela abantu. Beliba lifutshane ke eli xesha kuba bekungekho mkhenkce wakuqotholisa imizimba yabantu abadlulileyo.

KUMBIWA IDLAKA
Ikhaya lalatha indawo elakuba kuyo idlaka abafana belali bayayazi ngumsebenzi wabo abangawuhlawulelwayo ukwenza indlu yokugqibela kamfi. Bahamba nethunga lamasi ukuze bamane berhabula bethoba unxano, abasele ekhaya abaphekelwa nto kuba ebenzanga nto. Ininzi ke into ethethisayo ekubeni libe phi idlaka. Ukanti ke odlalwe yiNkosi wombelwa apho awele khona, nokuba kusesizikithini sendlela ye Tar.
Ootata bethu baba nemizi edolophini ikhaya libe sezilalini, ibe ngunkankanka phakathi kwamaNdzotho nomendi kujijiswana ngesidumbu de kuyokumiswana emaplangeni kugunye iinkundla zohodoshe (Roman Dutch law) life namthanyana ithongo.
Xa ubona abafana besomba wohlula njani ukuba aba bomba ingcwaba, aba bakhangela igolide? Abengcwaba uyakufika bambethe ngolu usengxunyeni ngelo xesha oyithe getye ingubo yakhe yaphelela esinqeni okanye wayiphosa ngaphandle.
Abatshayi phezu kongxuma. Abathwali entloko ukubonisa intlonipho. Indaba zabo bayazisebeza ziviwa ngabo bodwa. Kwalapha kukho amaxhego angombiyo alawulayo ukuba makuthiweni ngoku, ngawo nathi kwanele ngoku sigqibile. Awahlali pha onke amaxhego elali imini yonke ayabolekisana athembene.
Elentloko yomzi ke idlaka lidla ngokungasiwa emadlakeni elali umnikazi-mzi ubekwa kwakhe phantsi kwegadi nobuhlanti bakhe. Kuthi ukuze kubekwe ibhinqa ekhaya libe ngumfazi womnini-mzi abe wayeyolele njalo umntu oyindoda. Khumbula kaloku ukuba bezingekho neelali ezi, ubuhamba ehlathini uhlangane nomzi uphinde uhambe umgama ongangentsuku ezimbini ukuze ubone omnye umzi.
Apha ke kweli idlaka ndiyafika ngolwesiBini ndivela eKapa ndifika kusimbiwa ndiqiniseke ukuba kumbiwa iqula lelindle kuba kukho indlu eyakhiwayo ngoko ke bendiba iyakuba nendlu yangasese phakathi ekhuphelela kweli qula, ndabhidwa nje ngala maxhego mathathu abukele lo msebenzi.
Kodwa abafana bebetshaya bencazelana phezu komngxuma bethethela phezulu bekhwaza nabantu abagqithayo, benxibe iminqwazi iibhatyi bezixhome ecingweni. Lo mama uzakungcwatywa ekhaya akayi emadlakeni. Inkonzo yomngcwabo izakwenzelwa kokwabo kuba zange watshata kodwa idlaka lakhe loba kwantombi yakhe eyatshata yabuya ebehlala kuyo. Le ndawo likuyo ayikho sezantsi kwesi siza liphambi komnyango, kule kona inequla lelali apho kukhiwa khona amanzi, kwisiphambuka sendlela ezimbini eyasesikroxweni nephuma elalini eya edolophini.
Yindawo embi le yokuba nengcwaba ngokomoya nangokwenyama. Lalile ke ukuba pha ela ngcwaba kwada kwasekugqibeleni, nangoku sesigqibile ukungcwaba lisenziwa, nebhokisi yalile ukungena. Iphelile iveki kusombiwa apha.
Kwezinye iindawo kombiwa ngoleSine, kuphekwe kutyiwe nangabantu abangombanga, asikho isizathu salento. Umthandazo wamanina ungena emini ngo2 ngolweSine. Le ngxolo yegubu, mpampampa ntsimbi nekeyboard iyawophula la mthetho wokuzila ngaphandle kwengxolo wamandulo.

INKONZO YOMNGCWABO UKUFIKA KOMZIMBA
Umzimba kamfi ulala engqeleni iveki okanye iiveki ezimbini kulindwe abantu abasezidolophini okanye kulindwe iimali zokungcwaba ziphume okanye kulindwe de kufike inkam-nkam. Zonke ezi zizathu azinasihlahla, asikho isizathu sokufaka umzimba womntu odlulileyo emkhenkceni ngaphandle nje kokwenzela imali abangcwabi, abathengisi zipolisi nabathengisi bokutya okutyiwa ekhaya ezi veki zingaka, ndiqaphele nokungena kokhuphiswano lokutyisa wonke umntu oze emthandazweni la maqebengwana abizayo kuthiwa ziikeyiki.
Sele ufika nje lo mzimba uvela apho elugcinweni lwemali ebonakalayo. Xa ufika kufuneka ootata bekhaya bawujonge banqwale ukuba nguwo, suke bathi jaju phaya balindele ukuba umfundisi enje njalo kuba inguye “omazi kakuhle umrhamente wakhe”. Yintoni igama lale nto? Umzimba ufakwa endlini ngesiko leCawe kungenziwanga zintetho likhaya njengesithethe samanyange, kutheni? Kuqhube inkonzo emva koko ubuye uphume kungathethwanga nawo ungahlanjwanga likhaya uye kuma enkundleni/ eholweni/eCaweni imini ezi kuthethwa into eninzi kungekho sizathu. Kudala ngekukudala waba phantsi komhlaba. Kukho nenkozo yokubona umzimba likhaya, ngugxup-gxup wento engenasidima engenwa yiCawe nelali kumane kuvulelwa lowo ufike ngexesha lakhe lokuthanda kuvulwa kuvalwa. Idrama yezijwili ezikula nkonzo inyakamisa umzimba.

INKONZO YOMNGCWABO
Enyanisweni le yinkonzo yekhaya apho bekufaneleke ukuba iCawe isikelwa loo ndawo iyifaneleyo kodwa akunjalo. Endaweni yesidima nokuzila inkonzo iqale ithi “le yinkonzo yombiyozo yobomi bukamfi”. Kubhiyozwa njani kubhujiwe, bekungenakulindwa na loo mibhiyozo yenziwe kunyaka ozayo xa kutyhilwa ilitye okanye kusenziwa inkonzo yesikhumbuzo? Kubekho inkonzo yezithethi, bonke abantu bekhaya abakuluhlu lwezithethi bafanelwe kukuba bazilile ngokwesiNtu abavumelekanga ukuthetha esidlangalaleni, ukuhleka isiqhazolo okanye ukulilisa abantwana ngokubohlwaya de kuphele ixesha elibekiweyo lenzila. Ze kubekho ke naba makoti benza iTribute ngabayeni babo, nabo bebefanelwe kukuzila njengabantakubomfi.
Kuphinde kufike umfundisi/mshumayeli nentetho enyumbaza abazili ukuba mabahleke “simke bonwabile apha”, ukanti bebefanelwe kukubomeleza ingekuko ukubagagathekisa. Batshambaze ke oonkabi besenza izangotshe ezibokalisa ukuba basibanjelwe, basebenzise neli thuba ukuphendula nokuxabhela iinkonzo abakhuphisana nazo okanye ukuphendula uqhekeko oluphakathi ecaweni. Siyayidinga na yonke le nto? Hayi! Ingxaki enkulu yayo kukuba izakulibazisa abantu aba de ikhaya lizive linetyala lokubagcina lingabondli. Kukho isithethi sokukhula esentanga, esekhaya, esomsebenzi, esomzabalazo, esebhola, esokuhlala eQamdobowa, esokuhlala kwaMpundu, esokuhlala eMdantsane, esokuhlala eBhayi ndiyabona siyeza nesi sokuhlala ebumelwaneni bakwankazana. Ezemibutho yokungcwaba zizodwa, asikafiki kuthotho lwezenkonzo, ibe yiTribute, hayi mandingaqalisi ukuthetha ngayo ke yona!

UKUTYA
Masiqale emithandazweni. Ukuba ziveki ezimbini, kusuku ngalunye kungena iinkonzo ezintathu zizise umthandazo bonke kufuneka bephungisiwe kuqatywe isonka kubhakwe iimuffins kuthengwe ezi keyiki zangolweSine. Kusuke apho kuphekelwe ikhaya ngobukhulu balo kubusuku bangolwesiHlanu besuka kwiindawo ngeendawo. Abantu ke abathi bachubekile apha ephoba baxhela laa nkomo yezila ngolwesiHlanu ukuze iziphakahthi zayo zondle olu sapho lungaka.
Ukanti ke torho xa sibuyela esiNtwini yinkomo yakusasa leya, iwa kusasa, ukuba ufuna ukuyiwisa ngomngcwabo kuba ubaleka iindleko, yiwise kusasa ngomhla womngcwabo kodwa nalapho ininzi into osezakuyibhuda kuba yeyezila asiyo yomngcwabo ayikho inkomo yomngcwabo esiNtwini bendithe phantsi ngegazi emngcwabeni. Sifika emngcwabeni sisithi lisityile ixesha babe oomama bephakela abantu isgezenga esikhatshwa lulusu kusasa ngomhla womngcwabo ngeli xesha ifanelwe kukuqala inkonzo, ngoba kutheni na bethu? Hayi yayenziwe kwamaMpandla!

INKOMO YEZILA
Yinkomo yakusasa. Imnyama ngebala. Ukuba lidala kuyasilwa ayibi mnyama inkomo. Lityiwa liphele ngosuku olunye. Iwiselwa ngaphandle kobuhlanti. Kuyathethwa nayo. Ayihlatywa ngomkhonto. Akukho hlamvu kuyo. Nokuba ikhalile nokuba ayikhalanga iyaxhelwa, akakho uCamagu!!! Yakukhala. Kuvumelekile kule mihla ukuyoja noxa kwakungenjalo kudala. Amathambo ayo ayalahlwa awatshiswa. Ukuqangqululwa kwayo ngabahlinzi kuqalwa kukhutshwe ugeme ngohlobo lwesiNtu kwahluke kunaxa kuxhelwa inkomo engathethiyo.
Iphakwa ngezithebe inyama yayo, asithethi ngeepleyiti nala makhuf-khuf amhlophe avalekayo. Ayihambi ayiphumi ngaphaya kwamasango ekhaya, ayiphathwa. Amadoda ayaziphekela aphakelwe ngamakrwala ebuhlanti. Imbi indoda eyamkela ukutya okusuka esandleni somfazi wenye indoda. Sihlala ebuhlanti nje xa sisitya senziwa kukuba abafazi abavumelekanga phaya. Ungayixhela inkomo yomngcwabo uyenze le nto ufuna ukuyenza, uyokuyisiskisa eslarheni kodwa ungayibizi izila, usezakuyiphinda ukuba wenze njalo. Nisakhumbula ngoku bendithe xa kuziliwe akuphithizelwa akuphalazwa gazi akufuneki sikhalo. Inyama yale nkomo ayingeni endlini isenegazi, ingena yakuvuthwa

AMASALADI
Ndiyanqwenela nokusuka ndithule kule ndawo ye 7-mibala yepleyiti yomngcwabo. Ivela ebafazini yilento ndifuna ukuthula hayi mandithule. Lento yasuka ezinkobeni namanzi. Yaya engqushweni, yangena iRice nabakhaphi bayo, kwaqhotswa inyama yenkukhu kwathiwa nguKFC. Kwanongwa kwanongwa kwamoshwa konakaliswa kwada kwaba nje. Nanku umyalezo kubafazi, mna, ubawo uSgonyela apha ngasentla kwam, uTshawe ngaphantsapha nayiphi na indoda endiyaziyo akukho nanye eya emtshatweni gxebe emngcwabeni ilindele ukuba nibe nipheke ngolu hlobo nipheka ngalo kungenjalo iyakuniqumbela, nenzela bani ke? Ingaba sesilahleke kangaka nje sadleka saphalala kukugunya kwelizwi labafazi ngaphezu kwelamadoda? Ingaba soyisakele madoda?

IZITISHI ZOKUTYA
Akutyi nabani na naphi na. Le nto yoku kutya ngoku ingangeni ndawo emngcwabeni isiphathele nobandlululo. Ukutya okungcono kutyiwa ngabefundisi etafileni endlini ethile ekhethekileyo. Okunye kuhamba kungena ezifestileni zeemoto ezimise ngaphandle komzi welishwa, zezootshomi, amakrexe, abantu abantwana balapha abasebenza nabo, nezizalwana ezinezinto. Abantu beCawe babalwa kuqala ekutyeni kuba basebenzile ngabo abebengcwaba, nam ndiyavuma. Kodwa asikho isitishi sabantwana, esabantu abagulayo, abakhubazekileyo nabaphazamiseke entloko. Uyakhula nalo mkhuba wokuphakela abantu ungagqitywanga umngcwabo. Abantu basemadlakeni, abangayanga bayahlufuna iimbuso zidumbe yimithamo. Abantu bokugqibela ukubuya ngabafana abebegqumelela bafika kukhala umoya.

SIQHUBA NENKONZO YOMNGCWABO
Akukho siko lasiNtu lenziwayo nalapha akukho nesithethi saloo nto. Ibhokisi itshizwa ngamanzi athandazelweyo iqhunyiselwe ngala Mpepho yamaRoma, amaTshetshi, namaTopiya, sikhohlele sithimle sisuze sincame. Asinalo na elethu? Iphele inkonzo kuphunywe ukuya emadlakeni. Nabo abantu bephuma kuqala kungekaphumi umkhumbi!! Ndingavuka mna ndibuze niya phi? Ewe kaloku ndim ofileyo onehambo ebhekisa ngapha ngasemadlakeni, nina nikhapha mna.
Xa nisuka nindikhokele ndakuniyeka nihambe ndibone ukuba nizakufika nenzeni phaya. Zikhona izizathu zokuba abantu batake kuqala. Esokuqala zizithuthi, ziyanqaba. Okwesibini kungalazi isiko. Esesithathu kukuba unabantu ofuna ukuhlangana nabo owabagqibela kudala okanye ekukudala ebafuna malunge neTender ephumileyo. Kungenjalo ndifuna ukuya kudlula emotweni kaBhut’Themba ikhona into phaya. Zonke ezi zizathu azivakali kuba azithethi nto ngokuzila nesidima sokuhlonipha ukufa. Yonke le nkqule-qhu ingalinda sigqibe okanye asikho nesizathu sokuba silibazise kangaka. Mandulo bekusithiwa akuthethi namntu xa ungena kula mzi, akuxhawuli mntu, uyambatha (yhooo izinto ezinxitywayo ngoku, amadoda gaa izifuba ngaphandle, amabhinqa atshele kweli lithi “ikhuba lithengwa ngobonwa”) uthula umnqwazi, akutshayi, hlalela kude kwimibala eqaqambileyo. Sonke sihamba emva komkhumbi asihambi ndlela zethu ezinqumlisayo esizaziyo, siphuma siyilaa nkonzo besiyiyo ekhaya, asincokoli kuthe cwaka. Singaqhabalakana ke sincazelane sincokole xa sibuya kodwa singaxhawulani singekahlambi izandla. Kutheni isiko lenkonzo okanye laseNtshona lisisthi abefundisi bahamba phambi kungekho semva komkhumbi? Abakhaphi bona? Bafile? Ikhaya alithethi nto nalapha, uyaphuma nje umntu akayalezwa nakumanyange. Ndikhe ndangcwaba iwele ngenye imini. Isithethe kuba eli liseleyo malingene kuqala liphinde liphume. Xa sifika emadlakeni, amadoda alapha aphelele nje ekwazini ukuba loo mntwana ebhinqile ufanelwe kukungena, ngaphesheya koko awakwazi kudlula, xa ndisithi ke mna kwesi sithuba sakunikela usapho lwenze le nkozo. “Hayi mfundisi yiqhube ngokwakho, uziqhelile ezi zinto wena”, inene? Lwaphantse lwagalela umhlaba usapho apho into engenziwayo phezu kwewele.

ISINXIBO
Ndithe, bekungavumelekanga bubhanyabhanya emngcwabeni bekusambathwa iingubo ngumntu wonke, ezokuzila ingezizo zokuhomba. Sukani kuPink, Orange, Yellow, Lemon, White. Hlalani ku Black, Grey, charcoal, dark green, loo mibala ingakhwaziyo. Kulo bendiye kuwo umngcwabo bekubalasele ezi sutu zibengezelayo se ndanosizi lwala madoda xa linokuzondoma. Kunxitywa ke nale mipitso yeebhulukhwe inxitywa ngamadodana ezi ntsuku, kukho nezi zineluxu apha ngaphantsi ngathi kuyiwa edabini leKarate. Madoda ayikho into yokunxiba iskipa seCheifs emngcwabeni!
Mandidlule emadodeni ndithethe ngamabhinqa asematsha. Ndithethe nangawo? Ndinaso isibindi? Hayi mandiyeke. Kodwa ndingahlomla ngezi pensile zezihlangu zenza abantu bahambe ngathi ngamathole eNdlula-mti esafunda ukuhamba ikhuphe amadolo ngaphambili ibhityiza isiya ngakhona.
Singcwabela ententeni, uzakutshona, sihamba ngenyawo ukuya emadlakeni, uzakutshona, emadlakeni sinqumlisa phakathi kwamanye amadlaka, uzakutshona, edlakeni sima phezu kwalamhlaba ubuphuma kulo, uzakutshona. Kunethe ke ngoku ngeminye imihla, uzakutshona! Mandingathethi nto nangamaderems la athe memfu onke ngaphandle.
Bendisoloko ndinalo nochukwana lwezinxibo zoomama zenkonzo nazo ezithande ukuqaqamba de uBhishop kumngcabo lo ndithetha ngawo watshintsha isinxibo izihlandlo ezintandathu, de kwakho nesinxibo sela xesha lokutya. Abefundisi bakhe bona batshintshe kathathu, amagosa kabini. Ndiyekile, hayi mandiyeke.

UKUHLAMBA IZANDLA
Isabanjiwe ke le emingcwabeni yethu kodwa ayaziwa, kuba ayisancedi nto xa sele wonakalisile. Ndicinga ukuba abelungu abangabefundisi bokuqala zange bayibulale yona kuba bengayiqondi intsingiselo yayo. Asihlambi zandla kuba sivela kuphatha umhlaba sizakuphakelwa zimdaka. Ukuhlamba izandla kwethu kuneentsingiselo ezininzi ngokwasemoyeni womAfrika. Okokuqala siyancama. Siyazihlamba izandla zethu kuba sivumelana ngoku ukuba usishiye ngokwenene.
Okwesibini ezi zandla sizihlambela ngaphandle (fundani nina nasoloko nisilwa ngokuba izitya zamanzi mazibekwe ngaphandle okanye ngaphakathi esangweni lomzi) siphumile nokufa apha saya kukushiya emadlakeni asifuni kuphinde singene nako kuhlole apha ze kufe mntu wumbi walomzi. Okwesithathu, sikushiya apha kula manzi ukuze singagoduki nako sikwandisele ezintsatsheni zethu ukufa. Yinkolo yesiNtu ke leyo, yilento ndisithi ndikholwa kukuba siyazinyikilela sikwanyikilelana ngokufa yilento kungaka phakathi kwethu.

UKUZILA KOSAPHO
Kwakuvukwa kusasa kuchetywa wonke umntu wendlu intloko njengophawu lokuzila de kwabakho abantu abangafuni neentloko zabo kuba zibiza oomaR4000 Brazilian, Peruvian, Indian njalo. Kwaze kwachetywa abantwana namadoda kuphela, atyhafa nawo ayeka ukucheba okanye akhulisa ezawo iinwele ngemali ezinzima. Soyisiwe ngabafazi qha!! Ukungachebi kwandisa ukufa kuba iinwele zakho ziyakuthwala zikusasaze ngokwenkolelo yethu. Okwesithathu, ukuncama iinwele zakho kuthi ndlela-ntle, ndiyakuhlonipha umntu odlulileyo, beziyintoni iinwele zizakubuya zihlume wena awuphindi uhlume.
Kuwiswa ibhokhwe yokuseza amanzi kuyalwe usapho ngendlela emaluziphathe ngayo ngexa lenzila nangendlela emakulawulwe ngayo enva kokufa komfi. Le bhokhwe ke ligazi lokuqala elivumelekileyo emva komngcwabo asazi ke ukuba uphi lowa wenkomo yezila engcwabeni.
Umfazi womfi xa iyindoda unxityiswa iimpahla ezimnyama zokuzila ukuba akayo Nkosi/iGqirha okanye iwele, ngabantu abamhlophe abo. Ezi mpahla zenzelwe ukukhusela yena ukuze umoya womfi omnyama nawo ngoku ungatsaleli kuye umphuthume afe naye. Ibala elimnyama alilitsali elinye elimnyama, liyaligxotha.
Ezi mpatha zokuzila ziyeminye imibala masiziyekele kwaba beze nazo basichazele intsingiselo yazo. Naba banxiba amaqhosha amnyama emsebenzini mabasele besityebisela intsingiselo yawo.

INKONZO YOBUKRESTU
Andinanto ngakwinkonzo yamaKrestu, nam ndinguye kunjalo nje ndikho kwezi mpazamo. NdingumNtu ke kuba ndiyinzala kaNtu, phambi kokuba nguMkrestu. Kuhle ukuba amaKrestu enze zonke izinto zawo afuna ukuzenza pha eCaweni yawo, ohlukane nokulawula imicimbi efuna amakhaya. Ewe ndiyavuma ngamanye amaxa bububhetyebhetye mamadoda aloo makhaya abangela le nto. UYesu wangcwatywa ngesiko lobuJuda awukho umngcwabo wobuKrestu.

EKUGQIBELENI
1. Ukumkani makakhuphe umpoposho ovela komkhulu wokuba makumngcwatywe isiNtu.
2. Makuveliswe iPhepha eliMhlophe White Paper malunga nemingcwabo yesiNtu ngurhulumente wePhondo.
3. Mayingene ePalamente iBill malunga nemingcwabo yesiNtu
4. Kupasiswe umthetho malunga nemingcwabo yesiNtu ukuze buphele ububi esikubo.
5. Bonke abantu mabambathe iingubo ukuya emngcwabeni.
6. Umntu makombelwe akubhubha abe egcinwa pha ukuba asikakulungeli ukungcwaba.
7. Mabuphume ubuhlifihlifi bokutya komtshato emngcwabeni.
8. Usapho maluthathe uxanduva ngomngcwabo walo lungabagcini de balambe abantu.
9. Masilaphule umqolo ishishini lokungcwaba, alityebisi thina kakade.
10. Makubekwe usuku likomkhulu lokunyuka intaba kuye kungxengxezwa kumanyange kuQamata ukuze sicele uxolo
sisisizwe sisinde kubhubhane.

Written by Themba Ngada, 23 June 2018

20 replies
 1. Sicelo
  Sicelo says:

  Ndicela ucacise ngezizinto zilandelayo:
  1. Leliphi elona xesha lilungileyo loxuxhela inkomo yezila, ngentsasa yomgcwabo okanye kwiveki ezilandelayo, eleliphi ixesha elilungileyo lokubuyisa?
  2. Amafele ezinkomo athiwani?
  3. Iintloko namanqina athiwani?
  4. Iimpondo zezinkomo zithiwani?

  Reply
 2. Kaile_keoa
  Kaile_keoa says:

  Применение армированного скотча для ремонта мебели
  Секреты выбора армированного скотча для упаковки грузов
  Защита от ржавчины с помощью армированного скотча
  Плюсы армированного скотча перед обычным
  Ремонт дверей с использованием армированного скотча
  Технология в мире скотча – армированный скотч с клеевой лентой
  Многофункциональность армированного скотча для бытовых нужд
  Защита от повреждений и царапин с помощью армированного скотча
  Прочность армированного скотча – как долго он будет держать
  Удобство использования армированного скотча при упаковке грузов
  Надежность армированного скотча для защиты упаковки грузов
  Инструкция армированным скотчем для ремонта автомобиля
  Прочность армированного скотча для ремонта пластиковых деталей
  Нужно ли предварительную обработку поверхности перед использованием армированного скотча
  Советы по использованию армированного скотча для упаковки больших грузов
  Особенности использования армированного скотча для ремонта труб и сантехники
  Подделки армированного скотча и как отличить оригинал от подделки
  Какой армированный скотч выбрать при покупке скотча для ремонта мебели
  Крепость армированного скотча – что важнее при выборе?
  Проблемы при использовании армированного скотча и как их избежать
  скотч армированный https://armirovanii-scotch-ms.ru/.

  Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *