KUYAYIWA KWAYIWAYO – Coming Soon

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Imixholo ekulo mdlalo yenika umdla, kuba ijolise kubomi banamhlanje ikwakrobe kwingomso. Iquka oku kulandelayo: Ungquzulwano lwezenkolo, izimilo zabantwana, ubudlelwane phakathi korhulumente neenkosi, imingeni yezopolitiko, ukuthutyeleziswa kweziyobisi, umthetho kamthetho, ezothando nomitho lwamantombazana, ubugqwirha nokubulalana ngenxa yamayelenqe ezikhundla, itolongo, ubusela nobugewu, unyana weNkosi ozimisele ukuba ngusisi elahla isini sakhe, ndibala ntoni na.
U-Kuyayiwa Kwayiwayo ngumdlalo omalunga nobudlelwane kwisizwe sikaMagawulegoduka, odakanca imingxilo ngemingxilo kwintlalo yabantu abatsha nabadala. Nokuba abantu bavela phi okanye bahlala phi, zona iingxaki ziyafana, yaye zifuna ukusonjululwa. Lo mdlalo ubhalwe ngobuchule, unongwe ngezangotshe eziwenza unambitheke kurhale amavezandlebe kulwimi lwesiXhosa. Ungumthombo kubantu abanxanelwe ukwazi inkcubeko yakwaNtu, ixakathe amava okulungiselela eli ixesha nelizayo. Umbhodamo uqandusele ngokuthi umfundisi amangalele umthetho wesiNtu ngokumalela inxiwa, kuba engenawo amalungelo afuneka komkhulu. Uyaliphumelela ityala, ngeli lixa inkosi uMagawulegoduka egwetywa iminyaka elishumi entolongweni. Oku kuzala amaduna namathokazi. Uhlobo ezenzeka ngalo izinto kulo mdlalo ziyothusa zishiy’amehlo kwanombuzo othi, “Kuyiwa phi na?” Iphendule ke le ncwadi ngesihloko sayo. Zifundele uzivele olu ncuthu, kuba athi amaXhosa, “Indaba yotyelo ayikholi.” Xa ityebe ngolu hlobo ingawachitha amadoda!

Malunga nombhali
USiyabonga Nakase wazalelwa eDikeni ngomnyaka we-1972. Imfundo yakhe yesidanga uyifumene ePort Elizabeth Technikon wafundisa kwizikolo zabantu abadala iminyaka eliqela. Kungoku nje ugqibezela isidanga sobutitshala eFort Hare. Ukhe wadlula kusasazo kwiNkonjane Community Radio. Unenqaku alibhalayo kwimagazini yasekuhlaleni eyi-Luthando Publication. Ukwangumfundisi nenkokheli kwibandla i-Empowerment Through Christ. Yincwadi yakhe yokuqala le ukupapashwa njengombhali ohlanjw’izandla.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *