Entries by osandigital

IMFAZWE kaMLANJENI

Imfazwe ka Mlanjeni (eyoMqungu/January 1850- January 1853) nguThemba Ngada INGCOMBOLO Sakukhumbula ke bafundi ukuba ukungena kwabamhlophe kweli kuqale kunxweme lwaseKapa. Bahlasela ke behamba besidla imihlaba yabantu nezizwe zooNoqhakancu naleyo yayisele igonyanyelwe ngamabhulu (wona kaloku afike kwango 1652) bebhuqisa bebhubhisa betshabalalisa oko bangakufuniyo berhwaphiliza mihlaba, zinkomo, mahashe bedlwengula bafazi besenza abantu amakhoboka okusebenzela bona kumhlaba abawutsotsileyo. […]